فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

شیرآلات مدل آتن

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
 کد کالا AH10178000                            کد کالا AH40178000                      کد کالا : AH50178300                        کد کالا : AH60178000
 شیرآلات مخلوط توالت                            شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                     شیر سینک گوشی دار بلند                       شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک 

 نوع آبکاری : رز گلد

 قیمت : 5.111.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : رز گلد

 قیمت : 6.642.000 ریال

                   

نوع آبکاری : رز گلد

قیمت : 7.831.000 ریال

                     

  نوع آبکاری : رز گلد

قیمت : 5.336.000 ریال

 

 

شیرآلات موست
کد کالا : AH60178200
شیر روشویی پایه بلند

نوع آبکاری : رزد گلد

قیمت : 6.937.000 ریال

 

 شیرآلات مدل آکادمی

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا : AH60020000                           کد کالا : AH60020100                     کد کالا : AH10020000                       کد کالا : AH40020000
 شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                            شیر روشویی علم ضخیم کوتاه                     شیر مخلوط توالت                       شیر مخلوط دوش 

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 1.932.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 1.870.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 1.638.000 ریال

                     

  نوع آبکاری : کروم

قیمت : 2.222.000 ریال 

 

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا : AH50020100                           کد کالا : AH50020300                     کد کالا  AH50020300C                       کد کالا : AH20020000
شیر سینک علم ضخیم بلند                           شیر سینک گوشی دار بلند                     شیر سینک گوشی دار C                       شیر مخلوط دیواری

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 1.870.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 3.841.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 3.138.000 ریال

                     

  نوع آبکاری : کروم

قیمت : 1.843.000 ریال

 

 

شیرآلات مدل آلاسکا

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :AH60233000                           کد کالا :AH60233100                     کد کالا :AH10230000                       کد کالا :AH40233000
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر روشویی علم ضخیم کوتاه                     شیر مخلوط توالت                       شیر مخلوط دوش

 نوع آبکاری : کروم نیکل

 قیمت : 2.086.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم نیکل

 قیمت : 1.932.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم نیکل

قیمت : 1.920.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم نیکل

قیمت : 2.418.000 ریال

 

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :AH50233100                           کد کالا :AH60233100                     کد کالا :AH50233300                       کد کالا :AH20233000
شیر سینک علم ضخیم بلند                           شیر سینک گوشی دار بلند                     شیر سینک گوشی دار بلند C                       شیر مخلوط دیواری

 نوع آبکاری : کروم نیکل

 قیمت : 1.932.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم نیکل

 قیمت : 3.880.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم نیکل

قیمت : 3.451.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم نیکل

قیمت : 2.125.000 ریال

 

 

شیرآلات مدل آمازون

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :AH60250000                           کد کالا :AH60250100                     کد کالا :AH10250000                       کد کالا :AH40250000
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر روشویی علم ضخیم کوتاه                      شیر مخلوط توالت                       شیر مخلوط دوش

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 2.718.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 2.066.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 2.718.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 2.994.000 ریال

 

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :AH50250100                           کد کالا :AH50250300                     کد کالا :AH50250300                       کد کالا :AH20250100
شیر سینک علم ضخیم بلند                           شیر سینک گوشی دار بلند                     شیر سینک گوشی دار بلند C                       شیر مخلوط دیواری

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 2.066.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 4.036.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 3.645.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 3.100.000 ریال 

 

 

شیرآلات مدل آنتیک

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :AH60330000                           کد کالا :AH10330000                     کد کالا :AH50330100                       کد کالا :AH40330000
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر مخلوط اتوماتیک                     شیر مخلوط دوش                       شیر سینک علم ضخیم بلند

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 4.916.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 4.916.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 5.242.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 4.916.000 ریال 

 

 

شیر آلات مدل اتریش

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :AH60520000                           کد کالا :AH10520000                     کد کالا :AH40520000                       کد کالا :AH50520100
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر مخلوط توالت                     شیر مخلوط دوش                       شیر سینک علم ضخیم بلند

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 4.750.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 4.400.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 5.100.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 4.750.000 ریال

 

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :AH60528000                           کد کالا :AH10528000                     کد کالا :AH40528000                       کد کالا :AH50528100
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر مخلوط توالت                     شیر مخلوط دوش                       شیر سینک علم ضخیم بلند

 نوع آبکاری : رزگلد

 قیمت : 5.500.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : رزگلد

 قیمت : 5.200.000 ریال

                   

نوع آبکاری : رزگلد

قیمت : 5.800.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 5.500.000 ریال

 

 

شیرآلات موست                   شیرآلات موست
کد کالا :AH60520200                   کد کالا :AH60528200
شیر روشویی پایه بلند                   شیر روشویی پایه بلند

نوع آبکاری :کروم

 قیمت : 5.700.000 ریال

                 

نوع آبکاری :کروم

قیمت : 6.850.000 ریال

 

 

شیرآلات مدل اروپا

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :ah60221000                           کد کالا :ah60221100                     کد کالا :ah10221000                       کد کالا :ah40221000
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر روشویی علم ضخیم                     شیر مخلوط توالت                       شیر مخلوط دوش

 نوع آبکاری : کروم طلا

 قیمت : 2.086.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم طلا

 قیمت : 1.932.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم طلا

قیمت : 1.920.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم طلا

قیمت : 2.418.000 ریال

 

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :ah50221100                           کد کالا :ah50221300                     کد کالا :ah50221300                       کد کالا :ah20222100
شیرسینک علم ضخیم بلند                           شیر سینک گوشی دار بلند                     شیر سینک گوش دار بلند c                       شیر مخلوط دیواری

 نوع آبکاری : کروم طلا

 قیمت : 1.932.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم طلا

 قیمت : 3.880.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم طلا

قیمت : 3.451.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم طلا

قیمت : 3.880.000 ریال

 

 

شیرآلات مدل الیزابت

 

شیرآلات موست
کد کالا : AH50494100
شیر سینک گوشی دار بلند با جامایع 

نوع آبکاری : نیکل

قیمت : 7.128.000 ریال

 

شیر آلات مدل آکونومی

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                        
کد کالا :ah60510000                           کد کالا :ah10510000                     کد کالا :ah40510000                       کد کالا :ah50510300
شیرمخلوط روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر مخلوط توالت                     شیر مخلوط دوش                       شیر سینک گوشی دار بلند

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 3.529.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 3.529.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 4.130.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 4.636.000 ریال

 

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :ah60510000CW                           کد کالا :ah10510000CW                     کد کالا :ah40510000CW                       کد کالا :ah50510300CW
شیرمخلوط روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر مخلوط توالت                     شیر مخلوط دوش                       شیر سینک گوشی دار بلند

 نوع آبکاری : کروم سفید

 قیمت : 3.529.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم سفید

 قیمت : 3.529.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم سفید

قیمت : 4.130.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم سفید

قیمت : 4.636.000 ریال

 

 

شیرآلات مدل ایمپریال

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا : 800/CL55528                           کد کالا : 800/CL10528                     کد کالا : 800/CL43528                       کد کالا : 800/CL57528
شیر تکپایه روشویی علم ضخیم کوتاه با مغزی ربع دور                           شیر مخلوط توالت با مغزی ربع دور                     شیر مخلوط دوش با مغزی ربع دور                       شیر تکپایه علم ضخیم بلند با مغزی ربع دور

 نوع آبکاری : طلایی روشن

 قیمت : 5.854.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : طلایی روشن

 قیمت : 5.854.000 ریال

                   

نوع آبکاری : طلایی روشن

قیمت : 6.746.000 ریال

                     

نوع آبکاری : طلایی روشن

قیمت : 5.854.000 ریال

 

 

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا : 810/CL55528                           کد کالا : 810/CL10528                     کد کالا : 810/CL43528                       کد کالا : 810/CL57528
شیر تکپایه روشویی علم ضخیم کوتاه با مغزی ربع دور                           شیر مخلوط توالت با مغزی ربع دور                     شیر مخلوط دوش با مغزی ربع دور                       شیر تکپایه علم ضخیم بلند با مغزی ربع دور

 نوع آبکاری : طلایی روشن

 قیمت : 5.854.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : طلایی روشن

 قیمت : 5.854.000 ریال

                   

نوع آبکاری : طلایی روشن

قیمت : 6.746.000 ریال

                     

نوع آبکاری : طلایی روشن

قیمت : 5.854.000 ریال

 

 

 

شیرآلات مدل برلین

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :ah60140000                           کد کالا :ah10140000                     کد کالا :ah40140000                       کد کالا :ah50140100
شیرمخلوط روشویی بدون زیر آب                           شیر مخلوط توالت                     شیر مخلوط دوش                       شیر روشویی علم ضخیم بلند

 نوع آبکاری : کروم نیکل

 قیمت : 2.158.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم نیکل

 قیمت : 2.375.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم نیکل

قیمت : 3.428.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم نیکل

قیمت : 2.681.000 ریال

 

 

شیرآلات موست
کد کالا : AH50140110
شیر سینک علم فنری

نوع آبکاری : کروم نیکل

قیمت : 2.681.000 ریال

 

شیرآلات مدل پارامونت

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :ah600330000                           کد کالا :ah60033100                     کد کالا :ah10033000                       کد کالا :ah40330000
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر روشویی علم ضخیم کوتاه                     شیر مخلوط توالت                       شیر مخلوط دوش

 نوع آبکاری : کروم طلا

 قیمت : 2.028.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم طلا

 قیمت : 1.969.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم طلا

قیمت : 1.715.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم طلا

قیمت : 2.329.000 ریال

 

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :ah20033000                           کد کالا :ah50033300                     کد کالا :ah50033300                       کد کالا :ah20033000
شیرسینک علم ضخیم بلند                           شیر سینک گوشی دار بلند                     شیر سینک گوش دار بلند c                       شیر مخلوط دیواری

 نوع آبکاری : کروم طلا

 قیمت : 1.969.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم طلا

 قیمت : 4.036.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم طلا

قیمت : 3.295.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم طلا

قیمت : 1.932.000 ریال

 

 

شیر آلات مدل پاریس

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :AH60150000                           کد کالا :AH60150100                     کد کالا :AH10150000                       کد کالا :AH40150000
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر روشویی علم ضخیم کوتاه                      شیر مخلوط توالت                       شیر مخلوط دوش

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 1.935.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 1.753.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 1.548.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 2.200.000 ریال

 

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :AH50250100                           کد کالا :AH50250300                     کد کالا :AH50150300                       کد کالا :AH20150000
شیر سینک علم ضخیم بلند                           شیر سینک گوشی دار بلند                     شیر سینک گوشی دار بلند C                       شیر مخلوط دیواری

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 1.753.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 3.617.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 2.936.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 1.814.000 ریال 

 

 

شیرآلات مدل پرستیژ

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :AH60000000                           کد کالا :AH10000000                     کد کالا :AH40000000                       کد کالا :AH50000000
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر مخلوط توالت                     شیر مخلوط دوش                       شیر سینک علم ضخیم بلند

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 3.721.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 3.721.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 4.720.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 3.721.000 ریال 

 

 

شیرآلات موست
کد کالا : AH50000300
شیر سینک گوشی دار بلند

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 4.190.000 ریال

 

 

شیرآلات مدل پنگوئن

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :AH60190000                           کد کالا :AH10190000                     کد کالا :AH40190000                       کد کالا :AH5019100
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر مخلوط توالت                     شیر مخلوط دوش                       شیر سینک علم ضخیم بلند

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 3.234.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 3.234.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 3.744.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 3.789.000 ریال 

 

 

شیرآلات مدل تورنتو

 

 

شیرآلات موست                   شیرآلات موست
کد کالا : AH50450300                   کد کالا :AH50457300
شیر سینک گوشی دار بلند                   شیر سینک گوشی دار بلند

نوع آبکاری :چرمی

 قیمت : 7.313.000 ریال

                 

نوع آبکاری :سفید

قیمت : 7.313.000 ریال

 

شیرآلات مدل توکیو

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :AH60390000                           کد کالا :AH10390000                     کد کالا :AH40390000                       کد کالا :AH5039100
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر مخلوط توالت                     شیر مخلوط دوش                       شیر سینک علم ضخیم بلند

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 2.201.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 2.363.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 2.741.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 2.916.000 ریال 

 

شیرآلات مدل جگوار

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :AH60240000                           کد کالا :AH10240000                     کد کالا :AH40240000                       کد کالا :AH50240100
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر مخلوط توالت                     شیر مخلوط دوش                       شیر سینک علم ضخیم بلند

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 4.190.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 4.190.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 4.488.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 4.190.000 ریال 

 

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :AH50240300                           کد کالا :AH50240500                     کد کالا :AH50240600                       کد کالا : AH50240500D
شیر سینک گوشی دار بلند A                           شیر سینک گوشی دار بلند B                     شیر سینک گوشی دار بلند B                       شیر سینک گوشی دار بلند

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 5.029.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 6.336.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 6.900.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 6.336.000 ریال 

 

 

 شیرآلات موست

              شیرآلات موست                 شیرآلات موست
کد کالا :AH50244600NI               کد کالا :AH50241520GO                 کد کالا :AH60240200CR
شیر سینک گوشی دار بلند               شیر سینگ گوشی دار بلند دار جکدار                 شیر روشویی پایه بلند

نوع آبکاری : نیکل

قیمت : 6.900.000 ریال

             

نوع آبکاری : طلایی

قیمت : 7.490.000 ریال

               

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 5.447.000 ریال

 

 

                                                                           
کد کالا :AH60241000                           کد کالا :AH10241000                     کد کالا :AH40241000                       کد کالا :AH502411
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر مخلوط توالت                     شیر مخلوط دوش                       شیر سینک علم ضخیم بلند

 نوع آبکاری : کروم طلایی

 قیمت : 4.403.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم طلایی

 قیمت : 4.403.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم طلایی

قیمت : 4.710.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم طلایی

قیمت : 4.403.000 ریال 

 

 

شیرآلات مدل راکت

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :AH60080000                           کد کالا :AH6008100                     کد کالا :AH10080000                       کد کالا :AH40080000
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر روشویی علم ضخیم کوتاه                      شیر مخلوط توالت                       شیر مخلوط دوش

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 3.594.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 2.254.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 3.594.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 3.808.000 ریال

 

 

                            شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :AH50080300                           کد کالا :AH50080400                     کد کالا :AH50080500                       کد کالا :AH50080500
شیر سینک دسته بغل                           شیر سینک گوشی دار بلند                     شیر سینک علم جداشو E                       شیر سینک علم جداشو F

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 3.594.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 3.906.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 6.269.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 6.269.000 ریال

 

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :AH50080700                           کد کالا :AH50080700                     کد کالا :AH50080700                       کد کالا :AH50082500WG
شیر سینگ گوشی دار بلند فنری                           شیر سینک علم فنری دو کاره A                     شیر سینک علم فنری علم فنری دوکاره رستورانی B                         شیر سینک علم جداشو

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 6.946.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 7.686.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 11.466.000 ریال

                     

نوع آبکاری : سبزسفید

قیمت : 7.434.000 ریال

 

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :AH50080700                           کد کالا :AH50080700                     کد کالا :AH60080200                       کد کالا :AH50082500WG
شیر سینگ گوشی دار بلند فنری                           شیر سینک گوشی دار بلند فنری                     شیر روشویی پایه بلند                        شیر سینک علم جداشو

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 6.946.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 7.686.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 11.466.000 ریال

                     

نوع آبکاری : سبزسفید

قیمت : 7.434.000 ریال

 

 

شیرآلات رمانتیک

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :AH60290000                           کد کالا :AH10290000                     کد کالا :AH40290000                       کد کالا :AH50290000
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر مخلوط توالت                     شیر مخلوط دوش A                       شیر مخلوط دوش B

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 3.614.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 3.721.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 4.232.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 5.177.000 ریال 

 

 

شیرآلات موست                   شیرآلات موست
کد کالا : AH5029300                   کد کالا :AH50290100
شیر سینک گوشی دار بلند B                   شیر سینک علم ضخیم

نوع آبکاری :کروم

 قیمت : 4.736.000 ریال

                 

نوع آبکاری :کروم

قیمت : 3.721.000 ریال

 

 

شیرآلات مدل رنسانس

 

شیرآلات موست

 

شیرآلات موست

 

شیرآلات موست

                         

شیرآلات موست

 

شیرآلات موست

 

شیرآلات موست

                   

شیرآلات موست

 

شیرآلات موست

 

شیرآلات موست

                     

شیرآلات موست

 

شیرآلات موست

 

شیرآلات موست

کد کالا :AH60520000CR

کد کالا :AH60275000D

کد کالا :AH60276000BR

                         

کد کالا :AH10520000CR

کد کالا :AH10270000D

کد کالا :AH10276000BR

                   

کد کالا :AH40520000CR

کد کالا :AH40270000D

کد کالا :AH40276000BR

                     

کد کالا :AH50270100CR

کد کالا :AH50275100D

کد کالا :AH50276100BR

شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر مخلوط توالت                     شیر مخلوط دوش                       شیر سینک علم ضخیم بلند

 نوع آبکاری : کروم

مسی

برنزی

 قیمت : 4.156.000 ریال

قیمت : 5.206.000 ریال

قیمت : 5.206.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

مسی

برنزی

 قیمت : 4.156.000 ریال

قیمت : 5.206.000 ریال

قیمت : 5.206.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

مسی

برنزی

قیمت : 4.866.000 ریال

قیمت : 5.875.000 ریال

قیمت : 5.875.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

مسی

برنزی

قیمت 4.866.000 ریال

قیمت : 5.875.000 ریال

قیمت : 5.875.000 ریال

 

 

شیرآلات موست

 

شیرآلات موست

                 

شیرآلات موست

 

شیرآلات موست

کد کالا :AH50270300CR

کد کالا :AH50275300D

                 

کد کالا :AH60270200CR

کد کالا :AH60275200D

شیر سینک گوشی دار بلند                   شیر روشویی پایه بلند

نوع آبکاری :کروم

نوع آبکاری :نیکل

قیمت :4.837.000 ریال

قیمت :6.055.000 ریال

                 

نوع آبکاری :کروم

نوع آبکاری :مسی

قیمت :4.837.000 ریال

قیمت :6.055.000 ریال

 

 

شیرآلات مدل رویال

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :AH60073000                           کد کالا :AH60073100                     کد کالا :AH10073000                       کد کالا :AH40073000
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر روشویی علم ضخیم کوتاه                      شیر مخلوط توالت                       شیر مخلوط دوش

 نوع آبکاری : کروم نیکل

 قیمت : 2.086.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم نیکل

 قیمت : 1.932.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم نیکل

قیمت : 1.920.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم نیکل

قیمت : 2.418.000 ریال

 

 

شیرآلات موست                           شیرآلات موست                     شیرآلات موست                       شیرآلات موست
کد کالا :AH50073100                           کد کالا :AH50073300                     کد کالا :AH50073300                       کد کالا :AH20073000
شیر سینک علم ضخیم بلند                           شیر سینک گوشی دار بلند                     شیر سینک گوشی دار بلند C                       شیر مخلوط دیواری

 نوع آبکاری : کروم نیکل

 قیمت : 1.932.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم نیکل

 قیمت : 3.880.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم نیکل

قیمت : 3.451.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم نیکل

قیمت : 2.125.000 ریال 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

شیرآلات مدل ویکتوریا                           شیرآلات مدل ویکتوریا                     شیرآلات مدل ویکتوریا                       شیرآلات مدل ویکتوریا
کد کالا :AH60130000                           کد کالا :AH10300000                     کد کالا :AH40130000                       کد کالا :AH50131000
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر مخلوط توالت                     شیر مخلوط دوش                       شیر سینک علم ضخیم بلند

 نوع آبکاری : کروم

طلایی روشن

 قیمت : 4.658.000 ریال

 قیمت طلایی : 5.821.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

طلایی روشن

 قیمت : 5.401.000 ریال

 قیمت طلایی : 6.748.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

طلایی روشن

قیمت : 6.506.000 ریال

 قیمت طلایی : 8.134.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

طلایی روشن

قیمت : 5.401.000 ریال 

 قیمت طلایی : 6.748.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

شیرآلات مدل ورسای                           شیرآلات مدل ورسای                     شیرآلات مدل ورسای                       شیرآلات مدل ورسای
کد کالا : 900/CL55528                           کد کالا : 900/CL10528                     کد کالا : 900/CL43528                       کد کالا : 900/CL57528
شیر تکپایه روشویی علم ضخیم کوتاه با مغزی ربع دور                           شیر مخلوط توالت با مغزی ربع دور                     شیر مخلوط دوش با مغزی ربع دور                       شیر تکپایه علم ضخیم بلند با مغزی ربع دور

 نوع آبکاری : رزگلد

 قیمت : 7.020.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : رز گلد

 قیمت : 5.854.000 ریال

                   

نوع آبکاری : رز گلد

قیمت : 6.746.000 ریال

                     

نوع آبکاری : رز گلد

قیمت : 5.854.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

شیرآلات مدل نیویورک                           شیرآلات مدل نیویورک                     شیرآلات مدل نیویورک                       شیرآلات مدل نیویورک
کد کالا :AH60080000                           کد کالا :AH6008100                     کد کالا :AH10080000                       کد کالا :AH40080000
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر روشویی علم ضخیم کوتاه                      شیر مخلوط توالت                       شیر مخلوط دوش

 نوع آبکاری : کروم نیکل

 قیمت : 2.086.00 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم نیکل

 قیمت : 1.932.00 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم نیکل

قیمت : 1.920.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم نیکل

قیمت : 2.418.000 ریال

 

 

شیرآلات مدل نیویورک                           شیرآلات مدل نیویورک                     شیرآلات مدل نیویورک                       شیرآلات مدل نیویورک
کد کالا :AH50353100                           کد کالا :AH50353300                     کد کالا :AH50353300                       کد کالا :AH20353000
شیر سینک علم ضخیم بلند                           شیر سینک گوشی دار بلند                     شیر سینک گوشی دار بلند C                       شیر مخلوط دیواری

 نوع آبکاری : کروم نیکل

 قیمت : 1.932.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم نیکل

 قیمت : 3.880.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم نیکل

قیمت : 3.451.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم نیکل

قیمت : 2.125.000 ریال 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

شیرآلات مدل میامی                   شیرآلات مدل میامی
کد کالا : AH50410300                   کد کالا :AH50414300
شیر سینک گوشی دار بلند                   شیر سینک گوشی دار بلند

نوع آبکاری :کروم

 قیمت : 6.223.000 ریال

                 

نوع آبکاری :نیکل

قیمت : 6.799.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

شیرآلات مدل کلاسیک 360                           شیرآلات مدل کلاسیک 360                     شیرآلات مدل کلاسیک 360                       شیرآلات مدل کلاسیک 360
کد کالا : 360/CL55500                           کد کالا : 360/CL50500                     کد کالا : 360/CL30500                       کد کالا : 360/CL60500
شیر تکپایه روشویی علم ضخیم کوتاه با مغزی نیم دور                           شیر تکپایه روشویی علم نازک کوتاه با مغزی نیم دور                     شیر روشویی تو کاسه جفت پایه علم نازک با مغزی نیم دور                       شیر تکپایه روشویی کبری کوتاه با مغزی نیم دور

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 1.135.000ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 960.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 1.048.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 1.331.000 ریال

 

 

شیرآلات مدل کلاسیک 360                           شیرآلات مدل کلاسیک 360                     شیرآلات مدل کلاسیک 360                       شیرآلات مدل کلاسیک 360
کد کالا : 360/CL55500                           کد کالا : 360/CL50500                     کد کالا : 360/CL30500                       کد کالا : 360/CL60500
شیر مخلوط دوش کج با مغزی نیم دور                           شیر مخلوط توالت بامغزی نیم دور                     شیر روشویی فو تو کاسه علم ضخیم با مغزی نیم دور                       شیر تکپایه علم ضخیم بلند با مغزی نیم دور

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 776.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 1.145.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 1.427.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 960.000 ریال

 

 

شیرآلات مدل کلاسیک 360                           شیرآلات مدل کلاسیک 360                     شیرآلات مدل کلاسیک 360
کد کالا : 360/CL70500                           کد کالا : 360/CL11500                     کد کالا : 360/CL31500
شیر شلنگی 1/2                           شیر تکی توالت بامغزی نیم دور                     شیر روشویی فو تو کاسه علم نازک با مغزی نیم دور

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 776.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 1.145.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 1.427.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

شیرآلات مدل مونترال                   شیرآلات مدل مونترال
کد کالا : AH50470500                   کد کالا :AH50470500
شیر سینک علم جداشو با LED                   شیر سینک علم جداشو

نوع آبکاری :کروم

 قیمت : 6.709.000 ریال

                 

نوع آبکاری :کروم

قیمت : 6.079.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

شیرآلات مدل مادرید                   شیرآلات مدل مادرید
کد کالا : AH50484100                   کد کالا :AH50488100
شیر سینک علم ضخیم بلند                   شیر سینک علم ضخیم بلند

نوع آبکاری :نیکل

 قیمت : 6.457.000 ریال

                 

نوع آبکاری :طلایی مات

قیمت : 7.056.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

شیرآلات مدل مونت کارلو                           شیرآلات مدل مونت کارلو                     شیرآلات مدل مونت کارلو                       شیرآلات مدل مونت کارلو
کد کالا :AH60160000                           کد کالا :AH10160000                     کد کالا :AH40160000                       کد کالا :AH50160100
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر مخلوط توالت                     شیر مخلوط دوش                       شیر سینک علم ضخیم بلند

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 2.588.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 2.588.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 3.170.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 2.343.000 ریال

 

 

شیرآلات مدل مونت کارلو
کد کالا : AH50160000
شیر سینک گوشی دار کوتاه A

نوع آبکاری : کروم

قیمت :3.367.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

شیرآلات مدل موناکو                           شیرآلات مدل موناکو                     شیرآلات مدل موناکو                       شیرآلات مدل موناکو
کد کالا :AH60260000                           کد کالا :AH10260000                     کد کالا :AH40260000                       کد کالا :AH50260100
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر مخلوط توالت                     شیر مخلوط دوش                       شیر سینک علم ضخیم بلند

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 2.588.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 2.588.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 3.170.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 2.343.000 ریال

 

 

شیرآلات مدل موناکو
کد کالا : AH50260000
شیر سینک گوشی دار کوتاه A

نوع آبکاری : کروم

قیمت :3.367.000 ریال


ادامه مطلب...
قبلی بعدی
بالا

شرکت مدنی نقشینه

شرکت مدنی نقشینه