فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 39723


دسته :اجاق گاز » اخوان » اجاق گاز اخوان | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

اجاق گاز های رومیزی اخوان

 

فروش اجاق گاز های رومیزی اخوان

 

 

   

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G4

 قیمت : 8.182.000 ریال
قیمت Gi-4(ایرانی):5.895.000 
ریال

  قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 58 CM

 اضافه کردن به سبد خريد

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G4

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G3

 قیمت : 7.810.000یال

  قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود  

50 * 58 CM

اضافه کردن به سبد خريد

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G3

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G1

 قیمت : 4.865.000 ریال

  قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

35 * CM 50

اضافه کردن به سبد خريد

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G1

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G11

 قیمت : ............... ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G11

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G7

 قیمت : 8.703.000 ریال

قیمت Gi-7(ایرانی):.................. ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 68 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G7

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G6

 قیمت : 8.256.000 ریال

قیمت Gi-6(ایرانی):6.161.000 ریال

  قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 70 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G6

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G13-S

 قیمت : 8.485.000 ریال

قیمت Gi-13S(ایرانی):7.405.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان  G13-S

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G13

 قیمت : 8.485.000  ریال

قیمتGi-13(ایرانی7.405.000 ریال

    قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G13

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G12

 قیمت :.................. ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G12

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G16

 قیمت : 6.669.000 ریال

  قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 58 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G16

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G15

 قیمت : 7.190.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 58 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G15

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G14

 قیمت :10.934.000 ریال

قیمت Gi-14(ایرانی): 8.173.000ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G14

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G26

 قیمت : 4.463.000 ریال

قیمت Gi-26(ایرانی):3.946.000 ریال

  قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

30 * 50 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G26

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G24

 قیمت : 9.997.000ریال

قیمت Gi-24(ایرانی):7.273.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G24

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G23

 قیمت : 5.013.000 ریال

قیمت Gi-23(ایرانی):4.094.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

35 * 50 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G23

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G29

 قیمت : 9.200.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 90 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G29

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G28-S

 قیمت : 9.862.000  ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G28-S

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G28

 قیمت : 9.379.000 ریال

  قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G28

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G32

 قیمت : 7.101.000 ریال   

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 CM Φ 

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G32

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G31

 قیمت : 6.266.000 ریال 

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 CM Φ  

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G31

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G30

 قیمت : 10.120.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 90 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G30

 

اجاق گاز اخوان

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G35

 قیمت :10.231.000 ریال

قیمت Gi-35(ایرانی):7.596.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G35

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G34

 قیمت : 6.204.000  ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 58 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G34

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G33

 قیمت : 8.019.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 58 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G33

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G39

 قیمت : 8.322.000 ریال 

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 68 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G39

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G38

 قیمت : 6.819.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 61 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G38

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G37

 قیمت : 5.737.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

30 * 50 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G37

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G43

 قیمت : 4.583.000 ریال 

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

35 * 50 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G43

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G42

 قیمت : ---------------  ریال

قیمت Gi-42(ایرانی):7.699.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 68 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G42

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G40
 قیمت : --------------

50 * 68 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G40

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G49

 قیمت : 7.965.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G49

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G47

 قیمت : ------------- ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G47

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G46

 قیمت : -------------- ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G46

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G56

 قیمت : 10.026.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G56

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G53

 قیمت : 7.342.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 58 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G53

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G51

 قیمت : 8.750.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G51

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G82

 قیمت : 8.467.000ریال

قیمت Gi-82(ایرانی):7.699.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G82

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G72

 قیمت : 9.379.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G72

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G58

 قیمت : 9.755.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 68 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G58

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G85

 قیمت : 8.467.000 ریال

قیمت Gi-85(ایرانی):---------- ریال

    قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G85

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G84

 قیمت : 7.032.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G84

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G83

 قیمت : 6.617.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 58 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G83

  

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G94

 قیمت : 8.628.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G94

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G93

 قیمت : 7.311.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 80 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G93

 

اجاق گاز اخوان 

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G87

 قیمت : 7.428.000 ریال

  قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 68 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G87

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G97

 قیمت : 6.556.000 ریال

قیمت Gi-97(ایرانی):5.592.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

43 * 73 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G97

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G96

 قیمت : 9.000.000 ریال

قیمت Gi-96(ایرانی):------------ ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 78 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G96

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G95

 قیمت : 6.715.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

48 * 78 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G95

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G103

 قیمت : 8.608.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G103

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G101

 قیمت : 8.567.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G101

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G100

 قیمت : ------------- ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

35 * 50 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G100

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G106

 قیمت : 10.329.000  

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 97 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G106

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G105

 قیمت : ------------- ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 97 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان 105

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G104

 قیمت : 8.338.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 97 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G104

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G108

 قیمت : 8.275.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

43 * 97 CM

 

 جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G108

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G107

 قیمت : 9.837.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 97 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G107

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G106-S

 قیمت : 11.068.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 97 CM 

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G106 S

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G111

 قیمت : 8.765.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

52 * 86 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G111

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G110

 قیمت : 6.722.000ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 58 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G110

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G109

 قیمت :6.722.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

43 * 86 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G109

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G115

 قیمت :10.576.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM

 

 جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G115

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G114

 قیمت :8.999.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 80 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G114

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G113

 قیمت : 10.329.000 ریال

    قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G113

 

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G119

 قیمت :--------- ریال

    قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G119

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G117

 قیمت : --------------- ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G117

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G116

 قیمت : 9.837.000 ریال

     قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G116

 

 

اجاق گاز اخوان

 اجاق گاز رومیزی اخوان مدل Gi-132

  قیمت : 7.876.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

51 * 88 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان GI 132

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G131

 قیمت : 10.316.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G131

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G120

 قیمت : --------- ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G 120

 

 

اجاق گاز اخوان

 اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G-133s

 قیمت : 8.643.000  ریال

    قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان 

 

اجاق گاز اخوان

 اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G-133

 قیمت : 8.643.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان 

 

اجاق گاز اخوان

 اجاق گاز رومیزی اخوان مدل Gi-132S

قیمت : 7.876.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

51 * 88 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان GI 132 S

 

گاز اخوان

 

 

اجاق گاز اخوان

 اجاق گاز رومیزی اخوان مدل Gi-137

 قیمت : 7.876.000 ریال

    قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

51 * 88 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان GI 137

 

اجاق گاز اخوان

 اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G-135s

 قیمت : 8.643.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G135 S

 

اجاق گاز اخوان

 اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G-135

قیمت : 8.643.000 ریال

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G135

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل V20-B

 قیمت : 12.389.000 ریال

     قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

FFFF
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان V20 B

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل V20

 قیمت : 11.447.000 ریال

    قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان V20

 

اجاق گاز اخوان

 اجاق گاز رومیزی اخوان مدل Gi-137S

 قیمت : 7.876.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 51 * 88 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان GI 137 S

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل V4

 قیمت : 9.182.000ریال

    قیمت V4 باتخفیف : 5.900.000ریال

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان V4

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل V2

 قیمت : 11.583.000 ریال

    قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 97 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان V2

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل V1

 قیمت : 8.896.000 ریال

    قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 97 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان V1

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل V7-S

 قیمت : 12.540.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان V7 S

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل V7

 قیمت : 12.540.000 ریال

    قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان V7

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل V5

 قیمت : 9.182.000 ریال

   قیمت V5 باتخفیف : 5.900.000ریال

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان V5

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل V9

 قیمت : 13.258.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان V9

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل V8-S

 قیمت : 12.369.000 ریال

    قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان V8 S

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل V8

 قیمت : 12.371.000 ریال

    قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان V8

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل V14

 قیمت : 11.158.000 ریال

       قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان V14

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل V13

 قیمت : 10.946.000ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان V13

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل V10

 قیمت : 13.258.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان V10

  

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل V17

 قیمت : 11.779.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان V17

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل V16

 قیمت : 11.158.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان V16

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل V15

 قیمت : 10.945.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان V15

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل OS2

 قیمت : 9.023.000 ریال

    قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان OS2

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل OS1

 قیمت :10.174.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان OS1

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل V18

 قیمت : 10.945.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان V18

 

 

اجاق گاز اخوان

 

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل V24

 قیمت : 11.070.000ریال

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان V24

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل V21

 قیمت : 9.684.000 ریال

    قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان V21

 

 اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل OS3

 قیمت : 10.321.000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان OS3

 اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل V22

 قیمت : 9.684.000 ریال

    قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان V22

اجاق گاز اخوان

 

اجاق گاز رومیزیاخوان مدل V20-B

 قیمت : 12.389.000 ریال

    قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 86 CM
جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان V20 B

 اجاق گاز اخوان

 

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل V20

 قیمت : 11.447.000 ریال

    قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50*86 CM

 

جزئیات اجاق گاز رمیزی اخوان V20

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل GI-42

 قیمت Gi-42(ایرانی):7.699.0000 ریال

   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

50 * 68 CM

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان GI-42

 

 
12-01-2017

 

گاز اخوان


ادامه مطلب...


بازديد : 5274


دسته :اجاق گاز » اخوان » مبله - فر و گاز | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

اجاق گاز اخوان مبله

 

 

فروش انواع اجاق گاز مبله اخوان

 

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز اخوان مبله M5
 قیمت : ------------ ریال
جزئیات بیشتر

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز اخوان مبله M4PS3
 قیمت : ------------- ریال
جزئیات بیشتر

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز اخوان مبله M4
 خارج از خط تولید
جزئیات بیشتر

 

 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز اخوان مبله M10
قیمت M10-SC :

----------- ریال

 قیمت M10-SCR :

----------- ریال
قیمت M10-EDT :

23.142.000 ریال

 قیمت M10-EDTR

23.584.000 ریال

جزئیات بیشتر
 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز اخوان مبله M8
قیمت M8-SC :

---------- ریال

 قیمت M8-SCR :

---------- ریال
قیمت M8-EDT :

23.732.000ریال

 قیمت M8-EDTR :

24.174.000ریال
جزئیات بیشتر
 

اجاق گاز اخوان

اجاق گاز اخوان مبله M9
قیمت M9-SC :

----------- ریال

 قیمت M9-EDT :

25.943.000ریال
قیمت M9-EDTR :

26.385.000ریال
جزئیات بیشتر

 

 

 

اجاق گاز اخوان


اجاق گاز اخوان مبله M2

 قیمت M2-SC :

---------- ریال

 قیمت M2-WC :

--------- ریال

 قیمت M2-EDTS :

22.258.000ریال

قیمت M2-EDTW :

21.815.000ریال

جزئیات بیشتر
 

اجاق گاز اخوان

 

اجاق گاز اخوان مبله M11
قیمت M11-EDT :

25.206.000ریال

 قیمت M11-EDTR :

25.648.000 ریال
جزئیات بیشتر


                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گاز اخوان

 

اجاق گاز اخوان

 

 

مقایسه انواع گاز اخوان و کاربرد آنها

 

کدام گاز اخوان را بخریم؟

 

اجاق گاز اخوانمبله (فردار)

 

شرکت اخوان چند سالی است که اقدام به تولید اجاق گاز مبله نیز نموده است . 

 

اجاق گاز اخوان مبله فعلا در پنج مدل تولید میشود

اجاق گاز اخوان مبله مدل M2

اجاق گاز اخوان مبله مدل M8

 اجاق گاز اخوان مبله مدل M9

اجاق گاز اخوان مبله مدل M10

 

اجاق گاز اخوان مبله مدل M11

تفاوت اجاق گازهای اخوان مبله با یکدیگر

 

اجاق گازهای مبله اخوان از نظر ظاهری چند تفاوت با هم دارند که در ذیل به آنها پرداخته میشود: 

 

اجاق گاز اخوان مبله جلو تخت :

اجاق گاز اخوان مبله مدل M8 ؛ اجاق گاز اخوان مبله مدل M10

اجاق گاز اخوان مبله جلو محدب :

 اجاق گاز اخوان مبله مدل M9 ؛ اجاق گاز اخوان مبله مدل M11

 

اجاق گاز اخوان مبله تمام استیل :

مدل های M8  ;M9  اجاق گاز اخوان مبله تمام استیل هستند ؛

مدل های M10 ؛ M11 ؛ اجاق گاز اخوان مبله رویه استیل با بدنه سفید رنگ لعابی هستند.

ویژگی های فنی اجاق گاز اخوان مبله:

دارای 5 سرشعله هستند که یک  سرشعله ( سر شعله وسط ) دارای سر شعله گاز 3 حلقه ای است.

هر ولوم دارای فندک مجزا است ؛

ولوم ها دارای سیستم خودکار گاز قطع کن هستند ( ترموکوبل ) 

اجاق گاز مبله اخوان دارای چدن مقاوم و درب  شیشه محافظ هست .

اجاق گاز مبله اخوان دارای سرشعله Sabaf 3 میباشد .

و اما محفظه فر بسیار عالی اجاق گاز مبله اخوان ؛

 

کیفیت فر اجاق گاز مبله اخوان به حدی عالی و مطلوب است که لذت پخت یک جوجه خوشمزه ؛

کیک شیرین و دلچسب و یا یک پیتزای فوق العاده را برای شما به همراه خواهد داشت ؛ 

و اما ویژگی های محفظه فر اخوان

محفظه فر اجاق گاز مبله اخوان دارای ظرفیت 94 لیتر است ؛

این محفظه فر دارای تایمر دیجیتالی قابل برنامه ریزی میباشد ؛

اجاق گاز مبله اخوان دارای گریل برقی و فر گازی میباشد ؛ یعنی شعله بالا یا همان گریل برقی است و شعله پایین گازی است.

در واقع شعله پایین وظیفه اصلی پخت غذا و یا سرخ کردن جوجه را عهده دار است و گریل بالای  فر در اجاق گازهای مبله  اخوان ؛ وظیفه تست کردن و یا برشته کردن روی مواد غذایی را برعهده دارد .

گریل بالا همچنین به تنظیم دمای داخل فر نیز کمک شایانی میکند؛ اما به یاد داشته باشید همانگونه که گفته شد وظیفه اصلی پخت به عهده شعله پایین فر  است که  گازی میباشد .

محفظه فر دارای سیخ جوجه گردان نیز میباشد ؛

در اجاق گازهای مبله اخوان شیشه های فر سه جداره است که باعث مقاومت دوچندان شیشه فر شده است ؛ 

اجاق گاز مبله اخوان دارای فن سیرکوله میباشد ؛ شایان ذکر است که این فن سیرکوله باعث یکنواخت شدن دمای داخل فر میشود ؛

به یاد داشته باشید ؛ یا فر تهیه نکنید و یا اینکه اگر فر تهیه میکنید ؛ این فر حتما دارای فن یکنواخت کننده حرارت داخل فر باشد ؛

یکنواخت شدن دمای داخل فر بسیار حائز اهمیت است .

این یکنواخت شدن دما در نقاط مختلف باعث پخت متناسب غذا و یا کیک های داخل فر میشود که از نظر آشپزی بسیار بسیار حائز اهمیت است .

اگر به یاد داشته باشید ؛ در اجاق گازهای فر دار قدیمی باید درب فر نیم باز بود ؛ اما با وجود  فن سیرکوله دیگر لزومی به نیم باز بودن درب فر نیست .

اجاق گازهای اخوان مبله در 2 مدل دارای ریل تلسکبی و ریل معمولی تولید میشود ؛

ریل تلسکبی باعث آسان حرکت کردن ریل در محفظه فر شده است .

 

و یا در اصلاح در 2 مدل EDT و EDTR تولید میشود .

 

 

اجاق گاز اخوان رومیزی (صفحه‌ای)

اجاق گاز اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده اجاق گازهای رومیزی در خاورمیانه است .

روش نصب اجاق گاز اخوان رومیزی

 بدین صورت است که صفحه کابینت و یا کرین آشپزخانه شما باید طبق نقشه برش داخل جعبه اجاق گاز برش خورده و اجاق گاز در داخل صفحه کابینت  قرار گیرد ؛

انواع اجاق گاز اخوان رومیزی از از نظر کیفی

اجاق گاز اخوان رومیزی از از نظر کیفی نیز در دو مدل تولید میشوند ؛

اجاق گاز رومیزی اخوان با قطعات ایرانی. اجاق گاز رومیزی اخوان با قطعات ایتالیایی

1. اجاق گاز اخوان رومیزی با قطعات ایرانی

 که اصطلاحا به آنها Gi میگویند ؛

 نکته بسیار مهم:پس اگر اجاق گاز اخوانی را تهیه کردید که روی آن حرف "  i  " ذکر شده بود ، این اجاق گاز با قطعات ایرانی تولید شده است ؛ مانند Gi13 ، Gi24 , ....

این نکته شایان ذکر است که از نظر ظاهری اجاق گاز اخوان با قطعات ایرانی تفاوتی با اجاق گاز اخوان با قطعات ایتالیایی ندارد و فقط و فقط حرف انگلیسی "  i "  ثبت شده در روی کارتن اجاق گاز نشان دهنده ایرانی بودن قطعات اجاق گاز میباشد .

2. اجاق گاز اخوان رومیزی با قطعات ایتالیایی

اما اجاق گاز های ایتالیایی اخوان هم دارای چندین مدل است .

مدل های معروف به مدلهای " G " ؛ مدل های معروف به مدل های "  V  " ؛ 

تفاوت گاز اخوان رومیزی با قطعات ایتالیایی مدل V و G :

مدل های " V " نسل جدید اجاق گاز رومیزی ایتالیایی اخوان میباشد که دارای کیفیت مطلوب تری نسبت به مدل های " G " میباشند ؛

راندمان اجاق گازهای رومیزی اخوان  در مدل های " V " به دلیل هرمی بودن شعله پخش کن ها ؛ 25 درصد بیشتر از مدل های " G " میباشد ؛

این راندمان باعث کاهش زمان پخت ؛ جوش آمدن سریع تر آب بطور قابل ملاحضه ؛  کاهش مصرف گاز و آلایندگی کمتر در فضای آشپزخانه از طریق کاهش 49 درصدی منواکسید کربن میشود

انواع اجاق گاز اخوان رومیزی از نظر ظاهری

در سه مدل شیشه ای ، استیل و ترکیب شیشه و استیل تولید میشوند.

اجاق گاز رومیزی  شیشه ای و استیل اخوان

شرکت اخوان اجاق گاز رومیزی را در دو مدل شیشه ای و استیل تولید میکند ؛ 

 اجاق گاز رومیزی شیشه ای یا استیل اخوان در ابعاد متنوع و در انواع 2 شعله ؛ 4 شعله ؛5 شعله و 6 شعله تولید میشوند .

بهترین و متداول ترین سایز و اندازه برای مصارف خانگی اجاق گازهای 5 شعله با ابعاد 50 ×86 میباشد ( عرض 50 سانت و طول 86 سانت )

تفاوت گاز اخوان رومیزی شیشه ای با استیل :

حال باید به اهمیت استیل و شیشه بودن در اجاق گازها بپردازیم ؛

این سوالی است که بسیاری از خانم های خانه دار در هنگام خرید از ما میپرسند ؛

جواب زیاد سخت نیست ؛

اجاق گازهای شیشه ای دارای ظاهری زیبا تر از اجاق گازهای استیل میباشند ؛

اجاق گازهای استیل دارای کارایی بیشتری نسبت به اجاق گازهای شیشه ای میباشند . شبکه کامل چدن در اجاق گازهای استیل باعث استفاده راحت تر از شعله ها شده است ؛ به گونه ای که با جابجایی کوچک قابلمه روی صفحه چدن ؛ به دلیل اینکه صفحه چدن روی تمام صفحه استیل قرار دارد ؛ قابلمه تعادل خود را از دست نمیدهد ؛ اما در اجاق گاز های شیشه ای ؛ جابجایی کوچک قابلمه باعث ریختن محتویات داخل قابلمه روی صفحه گاز  خواهد شد .

البته اخیراً شرکت اخوان 2 مدل اجاق گاز رومیزی  شیشه ای تمام چدن تولید کرده است . ( مدل های ونوس 24 و ونوس 25 ) V24 ; V25

مناسب ترین اجاق گاز اخوان رومیزی

اما همانطور که بیان شد مناسب ترین اجاق گاز رومیزی برای خانواده های ایرانی اجاق گاز با طول و عرض  50 × 86 است .

این سایز در تمام شرکت های جهان رعایت شده است . به گونه ای که اکثر شرکت ها و برندهای مطرح اروپایی اجاق گازهای 5 شعله خود را در سایز 50 ×86 تولید میکنند .

پر فروش ترین ها در گاز اخوان رومیزی استیل

پر فروش ترین مدل در مدل های استیل مدل G13 ; Gi13 ; V4 ; V5 است . 2 مدل V21 ; V22 نیز که به تازگی تولید شده است مورد استقبال بسیار خوبی قرار گرفته است .

اجاق گاز رومیزی اخوان مدل Gi13 بهترین گزینه شما برای خرید اجاق گاز صفحه استیل با صرفه اقتصادی است ؛ لذا اگر از نظر مالی در مضیقه هستید ولی  دوست دارید که یک اجاق گاز استیل  با کیفیت مطلوب را خریداری کنید که دارای گارانتی  و خدمات پس از فروش بسیار خوبی باشد ؛ ما اجاق گاز  اخوان مدل Gi13 ( قطعات ایرانی )  را به شما پیشنهاد میکنیم .

اگر میتوانید مبلغ بیشتری را پرداخت نمایید اجاق گاز پیشنهای 5 شعله استیل  ؛ اجاق گاز اخوان مدل G13 ( قطعات ایتالیایی )  میباشد .

اگر میخواهید که بهترین اجاق گاز 5 شعله استیل اخوان را خریداری نمایید ؛ پیشنهاد ما اجاق گاز V4 ؛  V5 ؛ V21  یا V22 است . که همانطور که گفته شد دارای راندمان احتراق بیشتری نسبت به مدل های G میباشند .

اما اگر فضای آشپزخانه شما کوچک است و دوست دارید از اجاق گاز 5 شعله استیل استفاده کنید ؛ پیشنهاد ما اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G39 و یا اجاق گاز رومیزی اخوان مدل G87 است که در سایز 50×68 تولید میشود .

اجاق گاز G39 دقیقا مشابه مدل G13 با ابعاد کوچکتر است .

اما اگر تمایل دارید که فاصله بین شعله ها بیشتر باشد میتوانید اجاق گاز اخوان مدل V1 را انتخاب کنید ؛ اجاق گاز V1 ؛ اجاق گاز استیلی است که در سایز 60×97 تولید میشود.

طول 97 سانت اجاق گاز اخوان مدل V1 باعث این شده است که فاصله بین شعله ها بیشتر شده و در نتیجه در این مدل، از ظروف بزرگتری جهت طبخ می توان استفاده کرد.

 

 


ادامه مطلب...

جستجو :