فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 1836


دسته :سینک » LETO » روکار | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

 

 

سینک های روکار لتو

سینک لتو کد TL-3
600 * mm 1200

 قیمت : 8.500.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک های روکار لتو

سینک لتو کد TL-2
600 * mm 1200

 قیمت : 8.500.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک های روکار لتو

سینک لتو کد TL-1
600 * mm 1200

 قیمت : 8.500.000 ریال
جزییات بیشتر

 

  

 

سینک های روکار لتو

سینک لتو کد TL-6
600 * mm 1200

 قیمت : 8.500.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک های روکار لتو

سینک لتو کد TL-5
600 * mm 1200

 قیمت : 8.500.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک های روکار لتو

سینک لتو کد TL-4
600 * mm 1200

 قیمت : 8.500.000 ریال
جزییات بیشتر

 

 

سینک های روکار لتو

سینک لتو کد TL-9
600 * mm 1000

 
جزییات بیشتر

 

سینک های روکار لتو

سینک لتو کد TL-8
600 * mm 1000

 قیمت : 7.500.000ریال

جزییات بیشتر

 

سینک های روکار لتو

سینک لتو کد TL-7
600 * mm 1200

 
جزییات بیشتر

 

 

 

سینک های روکار لتو

سینک لتو کد TL-11
600 * mm 1200

 قیمت : 8.950.000ریال

 

سینک های روکار لتو

سینک لتو کد TL-10
600 * mm 1000

 قیمت : 7.500.000ریال

جزییات بیشتر

ادامه مطلب...


بازديد : 5614


دسته :سینک » LETO » توکار | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX3
500 * mm 1200

 قیمت : 8.700.0000ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX2
500 * mm 1160

 قیمت : --------------- ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX1
500 * mm 1160

 قیمت : 8.700.000ریال
جزییات بیشتر

 

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX6
500 * mm 1160

 قیمت : 8.700.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX5
500 * mm 1160

 قیمت : 7.050.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX4
500 * mm 1200

 قیمت : ---------- ریال
جزییات بیشتر

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX9
500 * mm 1160

 قیمت : ------------ ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX8
500 * mm 1160

 قیمت : 8.700.0000ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX7
500 * mm 1160

 قیمت : ------------ریال
جزییات بیشتر

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX12
500 * mm 1000

 قیمت : --------------- ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX11
500 * mm 1000

 قیمت : 7.500.0000ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX10
500 * mm 1000

 قیمت : 7.500.000ریال
جزییات بیشتر

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX15
500 * mm 1000

 قیمت : 6.300.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX14
500 * mm 1000

 قیمت : 6.300.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX13
500 * mm 1000

 قیمت : -------------- ریال
جزییات بیشتر

 

 

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX18
500 * mm 1000

 قیمت : 6.750.000ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX17
500 * mm 1000

 قیمت : 6.750.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX16
500 * mm 1000

 قیمت : 8.000.000ریال
جزییات بیشتر

 

 

 

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX22
500 * mm 780

 قیمت : 6.600.000ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX21
500 * mm 915

 قیمت :6.4000.000ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX20
500 * mm 915

 قیمت : 6.400.000ریال
جزییات بیشتر

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX26
507 * mm 776

 قیمت :4.800.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX25
447 * mm 747

 قیمت : 4.700.000ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX24
500 * mm 780

 قیمت : 6.500.000ریال
جزییات بیشتر

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX30

447 * mm 577

 قیمت : 4300.000ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX29
500 * mm 615

 قیمت : 5.900.000ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX28
435 * mm 780

 قیمت : 5.400.000ریال
جزییات بیشتر

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX34
480 * mm 480

 قیمت : 4.400.000ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX32
mm Φ 490

 قیمت : 3.900.000ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX31
488 * mm 628

 قیمت : 4.600.000 ریال
جزییات بیشتر

 

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX37
503 * mm 652

 قیمت : 5.200.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX36
488 * mm 580 

 قیمت : 4.600.000ریال

جزییات بیشتر

 

 

 

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX40
500 * mm 1200

 قیمت : 8.470.000ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX39
500 * mm 1160

 قیمت : ------------------ ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX38
500 * mm 11600

 قیمت : 8.470.000ریال
جزییات بیشتر

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX43
500 * mm 1160

 قیمت : ---------------- ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX42
500 * mm 1160

 قیمت : ---------------- ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX41
500 * mm 1160

 قیمت : ---------------- ریال
جزییات بیشتر

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX46
500 * mm 860

 قیمت : 5.900.000ریال

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX45
500 * mm 860

 قیمت : 6.900.000ریال

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX44
500 * mm 1200

 قیمت : 7.050.000 ریال

 

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX49
500 * mm 1200

 قیمت : 7.750.000 ریال

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX48
500 * mm 1160

 قیمت : 7.750.000 ریال

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX47
 mm 45 Φ 

 قیمت : 3.800.000ریال

 

 

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX52
500 * mm 1160

 قیمت : 9.700.000ریال

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX51
500 * mm 1160

 قیمت : ---------------- ریال

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX50
500 * mm 1160

 قیمت : 9.500.000ریال

 

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX62
500 * mm 1160

 قیمت : 7.750.000 ریال

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX61
500 * mm 1160

 قیمت : 7.750.000 ریال

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX60
500 * mm 1160

 قیمت : 7.050.000 ریال

 

 

سینک لتو کد TX55
510 * mm 780

 قیمت : 9.460.000ریال

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX53
500 * mm 500

 قیمت : 7.150.000 ریال

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX63
500 * mm 1160

 قیمت : 7.200.000 ریال
   

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX58
510 * mm 1160

 قیمت : 15.700.000ریال

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX57
510* mm 1000

 قیمت : 13.500.000ریال

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX56
510 * mm 860

 قیمت : 12.300.000ریال

 

سینک لتو کد TX66
510 * mm 1160

 قیمت : 15.200.000ریال

سینک لتو کد TX65
510* mm 1000

 قیمت : 15.200.000ریال

سینک لتو کد TX59
510 * mm 860

 قیمت : 15.700.000ریال

 

 

سینک لتو کد TX64
510* mm 1000

 قیمت : 9.460.000ریال

سینک لتو کد TX59
510 * mm 860

 قیمت : 15.700.000ریال

 

 

سینک های لتو

سینک های لتو از کیفیت خوبی برخوردار می باشد جنس ورق سینک های با ضخامت خوبی تولید میشود تمامی سینک های استیل لتو ساخت کشور ترکیه می باشد

و سینک های گرانیتی لتو ساخت کشور ایتالیا می باشد که سینک گرانیتی لتو از کیفیت خوبی برخوردار می باشد و در رنگ های متفاوت تولید شده و عرضه بازار ایران کرده است

لتو  در حال حاضر 4 نوع سینک روانه بازار کرده است

انواع سینک لتو

1-سینک روکار لتو :سینک های روکار برای کابنینت های که سینک ها رو کابینت قرار میگیرد و نیاز به برش کابینت یا چوب ندارد که سینک های روکار لتو با سری کدهای TL می باشد

2-سینک توکار لتوسینک های توکار برایقرار گیری باید اندازه برش سینک گرفته شود و صفحه کابینت یا چوپ طبق آن اندازه برش داد و بعد سینک در فجه جایگذاری و قرار داد سینک های روکار لتو با سری کدهای TX می باشد

سینک توکار لتو

 

3-سینک زیر کورین لتو : سینک زیر صفحه ای یا کورین سینک های هستند که در زیر صفحه قرار میگیرد یعنی لبه های سینک در صفحه نمی افتد نشان نمی دهد

 

4-سینک گرانیتی لتو : سینک های گرانیتی در طرح ها و رنگ های مختلف تولید میشود و جنس آنها از سنگ گرانیت می باشد

 

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 917


دسته :سینک » LETO » Under Mount | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

 

سینک Under Mount لتو

سینک لتو کد TM-3
440 * mm 440

 قیمت : 7.200.000ریال

جزییات بیشتر

 

سینک Under Mount لتو

سینک لتو کد TM-2
420 * mm 360

 قیمت : 7.200.000ریال

جزییات بیشتر

 

سینک Under Mount لتو

سینک لتو کد TM-1
420 * mm 190

 قیمت : 4.700.000ریال
جزییات بیشتر

 

 

 

سینک Under Mount لتو

 

سینک لتو کد TM-6
510 * mm 830

 قیمت : 15.500.000ریال

جزییات بیشتر

 

سینک Under Mount لتو

سینک لتو کد TM-5
460 * mm 610

 قیمت : 8.400.000ریال

جزییات بیشتر

 

سینک Under Mount لتو

سینک لتو کد TM-4
470 * mm 420

 قیمت : 7.800.000ریال
جزییات بیشتر

 

 

سینک Under Mount لتو

سینک لتو کد TM-9
345 * mm 210

 قیمت : 3.400.000ریال

جزییات بیشتر

 

سینک Under Mount لتو

 

سینک لتو کد TM-8
450 * mm 760

 قیمت : 13.700.000ریال

جزییات بیشتر

 

سینک Under Mount لتو

 

سینک لتو کد TM-7
50 * mm 880

 قیمت : 15.500.000ریال
جزییات بیشتر

سینک تک لگن , قیمت سینک , سینک زیر کرین , leto sink , سینک تک لگن , سینک توکار سینک تک لگن , قیمت سینک , سینک ز

 

سینک Under Mount لتو

سینک لتو کد TM-12
460 * mm 610

 قیمت : 6.950.000ریال

جزییات بیشتر

 

سینک Under Mount لتو

سینک لتو کد TM-11
510 * mm 410

 قیمت : 5.300.000ریال

جزییات بیشتر

 

سینک Under Mount لتو

سینک لتو کد TM-10
430 * mm 380

 قیمت : 4.700.000ریال
جزییات بیشتر

 

 

 

سینک Under Mount لتو

سینک لتو کد TM-15
510 * mm 795

 قیمت : 10.600.000ریال

جزییات بیشتر

 

سینک Under Mount لتو

سینک لتو کد TM-14
510 * mm 800

 قیمت : 10.600.000ریال

جزییات بیشتر

 

سینک Under Mount لتو

سینک لتو کد TM-13
520 * mm 835

 قیمت : 10.600.000ریال

جزییات بیشتر

 

سینک لتو کد TF-101
510 * mm 795

 قیمت : 4.700.000ریال

جزییات بیشتر

سینک لتو کد TF-202
50 * CM100

 قیمت : 12.000.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک لتو کد TF-201
50 * CM 116

 قیمت : 15.900.000ریال

جزییات بیشتر

 

سینک لتو کد TF-105
510 * mm 795

 قیمت : 8.400.000ریال

جزییات بیشتر

سینک لتو کد TF-103
50 * CM100

 قیمت : 7.200.000ریال

جزییات بیشتر

سینک لتو کد TF-102
50 * CM 116

 قیمت : ---------- ریال

جزییات بیشتر

 

 

  


ادامه مطلب...

جستجو :