فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید

 

 

 

 

سینک اخوان , کد 334
ابعاد بیرونی : 75.5x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 10.248.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

 


اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 332
ابعاد بیرونی : 120x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 15.289.000 ريال
قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

 


اضافه کردن به سبد خريد

 

سینک اخوان , کد 318
ابعاد بیرونی : 120x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 7.164.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

 

 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 344
ابعاد بیرونی : 39x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 
5.086.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

 

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

 

 

سینک اخوان , کد 330
ابعاد بیرونی : 120x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 13.671.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 


اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 6SD
ابعاد بیرونی : 62x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 4.480.000 ريال
قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

 


اضافه کردن به سبد خريد

 

 

 

سینک اخوان , کد 158
ابعاد بیرونی : 100x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت:3.678.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 


اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 342
ابعاد بیرونی : 43x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 5.403.000 ريال
قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 


اضافه کردن به سبد خريد

 

 

سینک اخوان , کد 340
ابعاد بیرونی : 52.5x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 6.748.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 


اضافه کردن به سبد خريد

 

سینک اخوان , کد 338
ابعاد بیرونی : 65x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 
7.842.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 


اضافه کردن به سبد خريد

 

 

سینک اخوان , کد 136-CR
ابعاد بیرونی : 116x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 2.698.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 


اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد136--SP
ابعاد بیرونی : 116x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 2.868.000 ريال
قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 


اضافه کردن به سبد خريد

 

 

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 2
ابعاد بیرونی : 62x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 3.496.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 


اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 1
ابعاد بیرونی : 62x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 2.321.000 ريال
قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 
 


اضافه کردن به سبد خريد
 

سینک اخوان, سینک توکار اخوان, سینک فانتزی اخوان, سینک ظرفشویی اخوان, قیمت سینک اخوان ، سینک توکار , سینک 100cm

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان


سینک اخوان , کد 6 
ابعاد بیرونی : 116x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 

قیمت با تخفیف کد 6  : ؟  تماس حاصل شود

www.hood-sink.ir

کد 6 : 4.480.000 ريال


اضافه کردن به سبد خريد
 newکد 6 :  4.251.000 ريال


اضافه کردن به سبد خريدسینک اخوان , کد 4 و 5 و کد 88 (ضدخش)
ابعاد بیرونی : 100x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
کـد 4 : 4.107.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود
www.hood-sink.ir


اضافه کردن به سبد خريد
کـد 5 : -------- 
 ريال


اضافه کردن به سبد خريد
کد88 : --------  ريال

 

اضافه کردن به سبد خريد

ک ظرفشویی اخوان, قیمت سینک اخوان ، سینک توکار , سینک 100cm

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 10
ابعاد بیرونی : 100x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 3.678.000  ريال  

 قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود

 
اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 8
ابعاد بیرونی : 100x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 5.106.000  ريال
   

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود


اضافه کردن به سبد خريد

 سینک اخوان, سینک توکار اخوان, سینک فانتزی اخوان, سینک ظرفشویی اخوان, قیمت سینک اخوان ، سینک توکار , سینک 100cm

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 14
ابعاد بیرونی : 80x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت :3.356.000   ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 12
ابعاد بیرونی : 100x50 cm
قیمت : 4.777.000  ريال 

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 


اضافه کردن به سبد خريد

 

 

 

سینک اخوان ، سینک توکار , سینک 100cm 

 15% تخفیف با ارسال رایگان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 16
ابعاد بیرونی : 138x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 5.178.000  ريال 

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود

 

 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 15
ابعاد بیرونی : 80x50 cm
قیمت : 3.823.000  ريال 

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود

 


اضافه کردن به سبد خريد

100cm

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 19
ابعاد بیرونی : 120x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : ----------  ريال 

 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 18
ابعاد بیرونی : 120x44 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 4.030.000  ريال

  

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان, سینک توکار اخوان, سینک فانتزی اخوان, سینک ظرفشویی اخوان, قیمت سینک اخوان ، سینک توکار , سینک 100cm

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 21
ابعاد بیرونی : Φ51cm
قیمت : 2.369.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

  

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 20
ابعاد بیرونی : Φ55cm
  
قیمت : 2.635.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود

 

اضافه کردن به سبد خريد 

100cm

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 43
ابعاد بیرونی : 
80x50 cm
قیمت : 4.649.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود

 

اضافه کردن به سبد خريد 

سینک اخوان , کد 22
ابعاد بیرونی : Φ43cm
  
قیمت : 1.436.000  ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود

 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان, سینک توکار اخوان, سینک فانتزی اخوان, سینک ظرفشویی اخوان, قیمت سینک اخوان ، سینک توکار , سینک 100cm

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 47
ابعاد بیرونی : 100x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 4.877.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 44
ابعاد بیرونی : 
100x50 cm 
  
قیمت : 5.135.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

 

اضافه کردن به سبد خريد

00cm

 

ف با ارسال رایگان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 65
ابعاد بیرونی : 84x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 4.191.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود

اضافه کردن به سبد خريد 

 

سینک اخوان , کد 49
ابعاد بیرونی : 116x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 5.270.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 69
ابعاد بیرونی : 84x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 4.656.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود

اضافه کردن به سبد خريد

 

 

سینک اخوان , کد 67
ابعاد بیرونی : 84x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 4.656.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود

اضافه کردن به سبد خريد

 

 

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 72 و  کد 76 
ابعاد بیرونی : 120x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
کـد 72 : 4.258.000  ريال


اضافه کردن به سبد خريد

کـد 76 : --------  ريال 

 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 71
ابعاد بیرونی : 84x50 cm
قیمت : 4.663.000 ريال

کد 71:                    

  

اضافه کردن به سبد خريد

 

 

 

 


 

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 109
ابعاد بیرونی : 100x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 3.643.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 108 و کد 120
ابعاد بیرونی :
100x52 cm 
با امکان انتخاب لگن چپ و راست
کـد 108 : 3.780.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

 

اضافه کردن به سبد خريد

 کـد 120 : ----------- ريال

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 113
ابعاد بیرونی : 100x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 6.634.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود

 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 110
ابعاد بیرونی : 100x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 3.951.000  ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 130
ابعاد بیرونی : 116x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 4.637.000 ريال 

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 114
ابعاد بیرونی : 100x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 3.951.000 ريال  

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 136SP
ابعاد بیرونی : 116x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 4.416.000  ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود

 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 136
ابعاد بیرونی : 116x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 2.570.000  ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 139
ابعاد بیرونی : 80x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 4.009.000 ريال

 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 138
ابعاد بیرونی : 120x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : ------- ريال

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 141
ابعاد بیرونی : 100x50 cm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست 
قیمت : 4.333.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 140
ابعاد بیرونی : 80x50 cm
قیمت : 4.231.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود

 

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 181
ابعاد بیرونی : 100x51 cm

قیمت : ------------ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 180
ابعاد بیرونی : 80x51 cm
قیمت : ------------- ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود

 

اضافه کردن به سبد خريد 

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 183
ابعاد بیرونی : 120x52 cm

قیمت : ----------- ريال
 

  

اضافه کردن به سبد خريد 

سینک اخوان , کد 182
ابعاد بیرونی : 120x51 cm
قیمت : ------------- ريال 

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 300
ابعاد بیرونی : 120x50 cm
قیمت : 8.257.000  ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود


اضافه کردن به سبد خريد

 

 

سینک اخوان , کد 184
ابعاد بیرونی : 116x52 cm
قیمت : -------- ريال 

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود  

  

 

اضافه کردن به سبد خريد

 


 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 304
ابعاد بیرونی : 120x50 cm
قیمت : 8.257.000ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

  

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 302
ابعاد بیرونی : 
120x50 cm
قیمت : 8.257.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 


 

اضافه کردن به سبد خريد

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 316
ابعاد بیرونی : 80x50 cm
قیمت : 5.414.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود

 

 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 310
ابعاد بیرونی : 
100x50 cm
قیمت : 7.601.000  ریال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک های فانتزی توکار اخوان

سینک اخوان , کد 147
ابعاد بیرونی : 120x50 cm
قیمت : 4.278.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

 

اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 145
ابعاد بیرونی : 
120x50 cm
قیمت : 4.278.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

سینک اخوان کد 368

سینک های فانتزی توکار اخوان

        سینک اخوان , کد 368

  ابعاد بیرونی : 120x50 cm

قیمت : 4.928.000 ريال        

قیمت با تخفیف: ؟تماس حاصل شود

        

 

        اضافه کردن به سبد خريد

سینک اخوان , کد 159
ابعاد بیرونی : 
120x50 cm
قیمت : 4.278.000 ريال

قیمت با تخفیف  : ؟  تماس حاصل شود 

 

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

 


تگها: سینک اخوان, سینک روکار اخوان, سینک توکار اخوان, سینک ظرفشویی اخوان, قیمت سینک ، سینک توکار, ظرفشویی, استیل, سینک ضدخش اخوان, سینک فانتزی اخوان, سینک اخوان, سینک ظرفشویی اخوان, فروش ویژه, 28 درصد تخفیف و ارسال رایگان, 28 درصد تخفیف, ارسال رایگان, سینک شیشه

جستجو :